ทำไมต้องเรียนที่เรา

# วิชาภาษาอังกฤษ#
โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน มีหลักสูตรด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเป็นของตนเอง และมีเทคนิคการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ โดยทางโรงเรียนเปิดสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 3 ถึงมัธยมต้น ซึ่งที่มาและเหตุผลที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ มีดังต่อไปนี้
1. มาจากความต้องการของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับโอกาสทองทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งใช้ทักษะการสอน Learning by doing และ Speech ซึ่งเป็นเทคนิคที่คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้แพร่หลายเป็นอย่างดีในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น ไทย, ญี่ปุ่น และจีน
2. เนื้อหาหลักสูตรได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรื่องไวยากรณ์ (grammar) นอกจากนี้เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังได้ถูกปรับตามความสามารถของเด็กแต่ละคน เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. อาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนศิริปัญญาทุกคร ให้การดูแลเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด โดยอาจารย์แต่ละคนเป็นมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอน ทำให้การเรียนการสอนเป็นมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
4. โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน  มีบรรยากาศการเรียนที่อบอุ่น และเป็นกันเอง ในห้องเรียนแต่ละห้อง มีจำนวนนักเรียนแต่ละห้องไม่เกิน10 คน  มีมุมอ่านหนังสือและมุมพักผ่อน เตรียมไว้สำหรับนักเรียนทุกคน ได้เพลิดเพลินผ่อนคลายระหว่างรอเรียนหรือรอผู้ปกครอง อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดเตรียมขนม ของว่างและน้ำดื่มไว้ให้กับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะ
5. โรงเรียนศิริปัญญาลำพูน มีบริการทดสอบภาษาอังกฤษฟรีสำหรับน้องๆ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกลงวันเวลาเรียนได้ ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์
 
#หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนศิริปัญญา เป็นอย่างไร?
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งเรื่องไวยากรณ์ (Grammar) นอกจากนี้เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังได้ถูกปรับตามความสามารถของเด็กแต่ละคน เหมาะสำหรับกับการสอนเด็ก ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กๆจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็ก ปูพื้นฐานให้เด็กๆกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
- สอนเทคนิคการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษโดยใช้ Sound Lab ให้เด็กๆฝึกสำเนียงตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยคุณครูจะเป็นผู้แนะนำเทคนิคการฟังรูปคำศัพท์ ประโยค ย่อหน้า จนกระทั้งถึงเนื้อเรื่อง
- สอนการสนทนา โต้ตอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เบื้องต้น จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการฝึกความสามารถในการแสดงออกอีกด้วย
- สอนการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการอ่านรูปประโยคอย่างง่ายๆ เพื่อให้เด็กๆมีความพร้อม และพัฒนาทักษะ จนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้
- สอนการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar) และสามารถเขียนรูปประโยค ย่อหน้าสั้นๆ จดหมาย รวมถึงการเขียนเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นอ่านแล้ว เข้าใจง่าย
- สอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะ เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
 
โดยเทคนิคการสอนทั้งหมดนี้ ได้รับการบรรจุอยู่ในทุกระดับการสอน ซึ่งแบ่งการสอนออกเป็นระดับต่างๆ ดังนี้
ระดับที่ 1-2 -> วางรากฐานการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษโดยเทคนิคพิเศษแบบธรรมชาติ เด็กสามารถรู้ความหมายคำศัพท์มากกว่า 100 คำ และฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน ฝึกการฟังศัพท์และเพลงเพราะๆจาก Sound Lab รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญ
ระดับที่ 3-4 -> เด็กจะมีความสามารถในการวิเคราะห์รูปแบบประโยคที่มีไวยากรณ์ซับซ้อนขึ้น ฝึกการฟังประโยคจาก Sound Lab และนำมาใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกทักษะการอ่านเบื้องต้น เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านมากขึ้น
ระดับที่ 5-6 -> เด็กๆจะมีความคิดริเริ่มในการสร้างประโยค ฝึกทักษะการพูดบทสนทนาที่สลับซับซ้อนได้ มีการเรียนรู้ไวยากรณ์ที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพื้นฐานเข้าสู่การอ่านหนังสือพิมพ์
ระดับ Advance 1-2 -> เด็กสามารถพัฒนาทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้ด้านไวยากรณ์ที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบแข่งขันต่างๆได้ดีในระดับนี้เด็กจะมีทักษะการพูดที่ดี กล้าแสดงออก และสามารถเสนอความคิดเป็นภาษาอังกฤษต่อสาธารณชนได้
 
# วิชาคณิตศาสตร์ #
นอกจากวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนศิริปัญญาลำพูน ยังเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล3 - ม.3 เนื้อหาวิชาเข้มข้นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จะเป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด ฝึกฝนให้หมั่นทำโจทย์ที่หลากหลาย เพื่อนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียน การสอบเพื่อทำคะแนนที่ดีในโรงเรียน และการสอบแข่งขันเพื่อเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงต่อไป
- สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทนิยาม, หลักการ, ทฤษฎีบท, โครงสร้าง และวิธีการต่างๆ
- สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดจนสามารถอธิบาย, เขียนได้, ยกตัวอย่าง รวมทั้งสามารถแปลงปัญหาจากรูปหนึ่งไปสู่รูปหนึ่ง, ประมาณคำตอบ, ระบุความสัมพันธ์, และตรวจสอบผลที่เกิดได้
- สอนให้มีทักษะต่าง ๆ ดังนี้ ทักษะการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดคำนวณ การวัด การประมาณ การอ่าน-แปลผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
- สอนเทคนิคลัดให้มีความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์และประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น โจทย์คณิตศาสตร์ซับซ้อน, โจทย์คณิตศาสตร์พลิกแพลง, และโจทย์เพื่อการสอบแข่งขัน