gallery-thumb

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

รางวัลครูผู้สอนดีเด่นวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

นันทภัค ศรีเงิน (ครูแจน)

รองผู้บริหารโรงเรียน

gallery-thumb

นำเสนอผลงานวิชาการสมาคมครูภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

รองผู้บริหารโรงเรียน